Loading...

2 listopada 2022

1 min.

„Czy owłosienie łonowe i pod pachami u 7-letniej dziewczynki to norma?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Czy owło­sie­nie ło­no­we i pod pa­cha­mi u 7-let­niej dziew­czyn­ki to nor­ma czy na­le­ży udać się do le­ka­rza?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Po­ja­wie­nie się owło­sie­nia ło­no­we­go (pu­bar­che) i pa­cho­we­go (axi­lar­che) to ele­men­ty doj­rze­wa­nia płcio­we­go. Za­zwy­czaj po­ja­wia­ją się, gdy gru­czo­ły pier­sio­we zwięk­sza­ją swo­ją ob­ję­tość.

Za fi­zjo­lo­gicz­ne uzna­je­my po­ja­wie­nie się oznak doj­rze­wa­nia płcio­we­go mię­dzy 8. a 13. ro­kiem ży­cia u dziew­czy­nek. Je­śli za­tem po­ja­wi­ły się już u 7-lat­ki na­le­ży skon­sul­to­wać się z pe­dia­trą, któ­ry oce­ni ca­ło­ścio­wo dziec­ko pod ką­tem cech doj­rze­wa­nia płcio­we­go i w ra­zie ko­niecz­no­ści skie­ru­je do en­do­kry­no­lo­ga.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

owłosienie łonowetrudne pytania

2 listopada 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.