Loading...

2 listopada 2022

1 min.

„Synkowi pękły naczynka w oku. Czy jechać z nim do okulisty?”

Na py­ta­nie od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Syn­ko­wi pę­kły na­czyn­ka w oku. Czy je­chać z nim do oku­li­sty?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Spo­jów­ka oka jest bar­dzo do­brze una­czy­nio­na i cza­sem może dojść do pęk­nię­cia tych de­li­kat­nych na­czy­nek i wy­le­wu pod­spo­jów­ko­we­go. Może się tak zda­rzyć w kon­se­kwen­cji np. kasz­lu, ki­cha­nia, wy­mio­tów, wy­sił­ku fi­zycz­ne­go, po­cie­ra­nia oka czy wzro­stu ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go (zwłasz­cza u osób z miaż­dży­cą i za­bu­rze­nia­mi krzep­nię­cia).

Pro­ste wy­le­wy pod­spo­jów­ko­we, o ile nie to­wa­rzy­szą im inne ob­ja­wy (jak np. za­bu­rze­nia wi­dze­nia, ból oka, wy­dzie­li­na w wor­ku spo­jów­ko­wym) i nie są kon­se­kwen­cją ura­zu gło­wy czy oka, nie wy­ma­ga­ją kon­sul­ta­cji le­kar­skiej.

Za­zwy­czaj wy­na­czy­nio­na krew wchła­nia się w cią­gu 2 ty­go­dni sa­mo­ist­nie. Nie ma po­trze­by le­cze­nia tego sta­nu. Je­śli jed­nak ta­kie wy­le­wy utrzy­mu­ją się dłu­żej, czę­sto na­wra­ca­ją, to­wa­rzy­szą im inne ob­ja­wy w ob­rę­bie na­rzą­du wzro­ku, są kon­se­kwen­cją ura­zu – na­le­ży się zgło­sić do oku­li­sty.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

oczytrudne pytania

2 listopada 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.