Loading...

15 kwietnia 2022

1 min.

„Jak długo dziecko może boleć brzuch po nieżycie żołądkowo-jelitowym?”

Jed­na z czy­tel­ni­czek na­pi­sa­ła do nas, z py­ta­niem ile (stan­dar­do­wo) trwa nie­żyt żo­łąd­ko­wo-je­li­to­wy. Od­po­wia­da nasz eks­pert – Ali­cja Ja­czew­ska.

Alicja Jaczewska

„Jak dłu­go dziec­ko może bo­leć brzuch po nie­ży­cie żo­łąd­ko­wo-je­li­to­wym? Czy jest ja­kaś nor­ma?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Z de­fi­ni­cji ostry nie­żyt żo­łąd­ko­wo-je­li­to­wy, któ­re­go jed­nym z ob­ja­wów jest ból brzu­cha trwa do 14 dni. Za­zwy­czaj jest to krót­szy okres.

Je­śli jed­nak do­le­gli­wo­ści (bóle brzu­cha, brak ape­ty­tu, luź­ne stol­ce) utrzy­mu­ją się po­wy­żej 2 ty­go­dni na­le­ży skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

nieżyt żołądkowo-jelitowytrudne pytania

15 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.