Loading...

21 czerwca 2022

1 min.

„Mój 7-letni syn się masturbuje. Czy to normalne?”

Kie­dy dziec­ko za­czy­na się ma­stur­bo­wać, wie­le ro­dzi­ców oba­wia się czy to nor­mal­ne i nie wie jak wła­ści­wie re­ago­wać. Na­sza eks­pert­ka Ali­cja Ja­czew­ska od­po­wia­da na py­ta­nie zmar­twio­nej mamy.

Alicja Jaczewska

„Mój 7-let­ni syn co chwi­la do­ty­ka swo­je­go siu­sia­ka. W miej­scach pu­blicz­nych wy­glą­da to jak­by po­pra­wiał bie­li­znę z przo­du, jak­by go iry­to­wa­ła. W domu wiecz­nie sie­dzi z jed­ną ręką w majt­kach. Dziś po raz pierw­szy po­wie­dział, że chce po­być sam. Jak we­szłam do jego po­ko­ju, to sie­dział nagi z peł­nym wzwo­dem. Nie wie­dzia­łam, jak się za­cho­wać więc tyl­ko po­wie­dzia­łam spo­koj­nie, żeby się ubrał i do­łą­czył do nas w sa­lo­nie. Wiem, że to roz­wo­jo­we i nor­mal­ne, ale wy­da­je mi się, że robi to bar­dzo czę­sto.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Ma­stur­ba­cja dzie­cię­ca może przyj­mo­wać róż­ne for­my w za­leż­no­ści (przede wszyst­kim) od celu w ja­kim jest po­dej­mo­wa­na. Naj­częst­sza, roz­wo­jo­wa, cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że dziec­ko po­wta­rza zna­ne mu sche­ma­ty ce­lem osią­gnię­cia przy­jem­no­ści. Nie jest upo­rczy­wa, jest po­dat­na na wpływ do­ro­słych (dziec­ko jest w sta­nie prze­rwać po re­ak­cji ro­dzi­ców) i za­zwy­czaj prze­mi­ja sa­mo­ist­nie z wie­kiem.

Je­śli spo­sób ma­stur­ba­cji nie sta­no­wi za­gro­że­nia dla dziec­ka (np. ko­rzy­sta­nie z do­dat­ko­wych przed­mio­tów) i nie za­bu­rza funk­cjo­no­wa­nia dziec­ka to moż­na uznać, że jest to na­tu­ral­ny etap roz­wo­ju.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

masturbacja

21 czerwca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa