Loading...

23 lutego 2021

10 min.

Leczenie COVID-19 w domu

Ja­kie leki moż­na za­sto­so­wać w do­mo­wym le­cze­niu CO­VID-19? Ile trwa cho­ro­ba? Przy ja­kich ob­ja­wach na­le­ży nie­zwłocz­nie skon­sul­to­wać się z le­ka­rzem?

Karolina Zych-Rozpędowska

W Pol­sce i na ca­łym świe­cie wciąż ob­ser­wu­je­my bar­dzo dużą licz­bę no­wych przy­pad­ków za­ka­żeń ko­ro­na­wi­ru­sem. I za­pew­ne ma­cie już ca­łej tej pan­de­mii ser­decz­nie dość (ja też!), ale nie­ste­ty jesz­cze nie raz przyj­dzie nam o wi­ru­sie dys­ku­to­wać i ana­li­zo­wać ko­lej­ne dane.

Od wie­lu ty­go­dni dia­gno­zu­ję i le­czę, poza pa­cjen­ta­mi kar­dio­lo­gicz­ny­mi, też pa­cjen­tów z in­fek­cja­mi. Wi­dząc, jak wie­le nie­po­ko­ju wzbu­dza samo po­dej­rze­nie za­ka­że­nia ko­ro­na­wi­ru­sem, jak trud­no obec­nie skon­tak­to­wać się z le­ka­rzem, jak wie­le no­wych roz­po­rzą­dzeń zmie­nia się z dnia na dzień, po­sta­no­wi­łam pod­su­mo­wać dla swo­ich pa­cjen­tów ogól­ne za­le­ce­nia.

O tym, jak ra­dzić so­bie z ob­ja­wa­mi ko­ro­na­wi­ru­sa, gdzie wy­ko­nać test, co w trak­cie ocze­ki­wa­nia na wy­nik, co po wy­ni­ku itp. Po­my­śla­łam, że sko­ro dzie­lę tym się z nimi, to mogę też po­dzie­lić się z Wami. I tak oto na po­trze­by por­ta­lu ma­ma­gi­ne­ko­log.pl stwo­rzy­łam nie­co roz­bu­do­wa­ną wer­sję za­le­ceń „co i jak z tym CO­VID-19”.

Ob­ja­wy nie­jed­no mają imię

Ob­ja­wy za­ka­że­nia u jed­nych po­ja­wia­ją się na­gle, u in­nych na­ra­sta­ją po­wo­li. Wśród nich pod­wyż­szo­na lub ob­ni­żo­na tem­pe­ra­tu­ra, utra­ta wę­chu i/lub sma­ku, bóle mię­śni, bóle gło­wy, zmę­cze­nie, ka­szel, za­pa­le­nie spo­jó­wek, a w no­wych wa­rian­tach wi­ru­sa bie­gun­ka, wy­mio­ty, bóle brzu­cha.

Ja­kie leki przy CO­VID-19?

Te wszyst­kie ob­ja­wy, któ­re wy­stę­pu­ją też w in­nych in­fek­cjach wi­ru­so­wych, okre­śla­my jako prze­bieg ską­po­obja­wo­wy/o lek­kim prze­bie­gu. Pierw­sze ob­ja­wy za­ka­że­nia le­czy­my wy­łącz­nie ob­ja­wo­wo! Czy­li coś na ból, coś na go­rącz­kę, coś na ka­szel, gar­dło itp. Naj­waż­niej­sze to od­po­czy­wać, dużo spać, przyj­mo­wać więk­sze ilo­ści pły­nów!

Za­le­ce­nia:

 • Prze­ciw­go­rącz­ko­wo/prze­ciw­bó­lo­wo (o ile nie ma prze­ciw­wska­zań do sto­so­wa­nia któ­re­goś z le­ków, aler­gii, nie­to­le­ran­cji) ibu­pro­fen daw­ka mak­sy­mal­na 3 x 400 mg (lub inny nie­ste­ro­ido­wy lek prze­ciw­za­pal­ny np. na­prok­sen) lub pa­ra­ce­ta­mol (daw­ka mak­sy­mal­na 4 x 1000 mg na dobę).

W przy­pad­ku go­rącz­ki nie­ustę­pu­ją­cej bo ibu­pro­fe­nie i/lub pa­ra­ce­ta­mo­lu (moż­na łą­czyć lub sto­so­wać na­prze­mien­nie ibu­pro­fen z pa­ra­ce­ta­mo­lem) moż­na za­sto­so­wać me­ta­mi­zol.

Przy sto­so­wa­niu du­żych da­wek le­ków prze­ciw­za­pal­nych może po­ja­wić się ból lub pie­cze­nie w brzu­chu. Dla­te­go w trak­cie le­cze­nia nie­ste­ro­ido­wy­mi le­ka­mi prze­ciw­za­pal­ny­mi (ibu­pro­fen, na­prok­sen, di­klo­fe­nak, ke­to­pro­fen itp.) na­le­ży przyj­mo­wać leki „osła­nia­ją­ce” bło­nę ślu­zo­wą żo­łąd­ka, czy­li in­hi­bi­to­ry pom­py pro­to­no­wej np. pan­to­pra­zol, eso­me­pra­zol. Leki te w mniej­szych opa­ko­wa­niach do­stęp­ne są bez re­cep­ty.

 • Wy­pi­ja­nie więk­szej ilo­ści pły­nów, a w przy­pad­ku ob­fi­tych po­tów/bie­gun­ki/wy­mio­tów włą­cze­nie pre­pa­ra­tu re­hy­dra­ta­cyj­ne­go do­stęp­ne­go bez re­cep­ty. Czy­li tzw. elek­tro­li­tów do pi­cia.

Cho­rzy bar­dzo lu­bią sto­so­wać w prze­zię­bie­niach wi­ta­mi­nę C. Ja się ab­so­lut­nie nie sprze­ci­wiam sto­so­wa­niu wi­ta­mi­ny C mimo że tak na­praw­dę póki co nie ma do­wo­dów na to, że po­ma­ga.

Swo­im pa­cjen­tom od paź­dzier­ni­ka do mar­ca za­le­cam rów­nież su­ple­men­ta­cję wi­ta­mi­ny D w daw­ce oko­ło 2000j/dobę (więk­sza jest na przy­kład u osób oty­łych).

Ro­dza­je kasz­lu przy CO­VID-19

U więk­szo­ści osób w trak­cie in­fek­cji SARS-CoV2 wy­stę­pu­je rów­nież ka­szel. Jak roz­po­znać, jaki mamy ro­dzaj ka­szel?

 • Ka­szel mo­kry to taki, w któ­rym od­ksztu­sza­cie za­le­ga­ją­cą w dro­gach od­de­cho­wych wy­dzie­li­nę. Je­śli wy­dzie­li­ny jest dużo i trud­no się od­krztu­sza, moż­na za­sto­so­wać do­stęp­ne bez re­cep­ty leki roz­rze­dza­ją­ce wy­dzie­li­nę tzw. mu­ko­li­ty­ki np. ace­ty­lo­cy­ste­inę, kar­bo­cy­ste­inę, czy am­brok­sol. Na­le­ży pa­mię­tać, by mu­ko­li­ty­ków nie sto­so­wać wie­czo­rem, a ostat­nia daw­kę przy­jąć mak­sy­mal­nie do go­dzi­ny 16:00-17:00.
 • Ka­szel su­chy to taki, w któ­rym kasz­le­cie, kasz­le­cie, kasz­le­cie i już Wam się chce wy­mio­to­wać z tego kasz­lu, a nic się nie od­krztu­sza. Na ka­szel su­chy do­stęp­ne są bez re­cep­ty pre­pa­ra­ty za­wie­ra­ją­ce le­wo­dro­pro­pi­zy­ne lub po­łą­cze­nie ko­de­iny z sul­fo­gwa­ja­ko­lem. Je­śli su­chy ka­szel mę­czy w nocy, lek prze­ciw­kasz­lo­wy moż­na za­sto­so­wać wy­łącz­nie na noc.

W kwe­stii kasz­lu za­wsze naj­le­piej skon­sul­to­wać się w trak­cie po­ra­dy z le­ka­rzem. Pa­mię­taj­cie, że w prze­bie­gu CO­VID-19 czę­sto do­cho­dzi do za­pa­le­nia płuc i może być wska­za­ne włą­cze­nie an­ty­bio­ty­ku oraz wziew­nych le­ków ste­ry­do­wych. Dla­te­go cha­rak­ter kasz­lu, jego czę­sto­tli­wość, wy­gląd tego co od­plu­wa­cie po­wi­nien być skon­sul­to­wa­ny z le­ka­rzem!

Ile trwa CO­VID-19?

Faza ostra cho­ro­by trwa oko­ło 7 dni. Za­zwy­czaj ta 7-9 doba jest klu­czo­wa, i jak w tym cza­sie na­stę­pu­je po­pra­wa i nic złe­go się nie wy­da­rzy­ło, to mo­że­my mó­wić ra­czej o po­ko­na­niu wi­ru­sa!

To, że od­czu­wa­cie po­twor­ne zmę­cze­nie, to­tal­ny brak sił jest nor­mal­ne. Tak wy­glą­da prze­bieg tej cho­ro­by. Rów­nież re­kon­wa­le­scen­cja po cho­ro­bie u nie­któ­rych osób może trwać do 2-3 ty­go­dni.

Ćwi­cze­nia od­de­cho­we

Jesz­cze chcia­ła­bym Wam po­wie­dzieć o ćwi­cze­niach od­de­cho­wych. Jest to bar­dzo waż­ny ele­ment „re­ha­bi­li­ta­cji płuc” w prze­bie­gu in­fek­cji. Naj­prost­szym spo­so­bem jest stwo­rze­nie bu­tel­ki do ćwi­czeń! Jak to ro­bić?

 • Na­peł­nić bu­tel­kę o po­jem­no­ści 1-1,5 l wodą do ¾ ob­ję­to­ści i dmu­chać przez słom­kę do na­po­ju, by po­ja­wia­ły się w wo­dzie bą­bel­ki. Na­le­ży wy­ko­nać 10 dmuch­nięć w trak­cie jed­nej se­rii ćwi­czeń. Ćwi­cze­nie po­wta­rzać kil­ka razy dzien­nie.
 • Moż­na rów­nież sto­so­wać spe­cjal­ny apa­rat do ćwi­czeń od­de­cho­wych – spi­ro­metr z tzw. kul­ka­mi od­de­cho­wy­mi.
 • War­to wy­szu­kać w go­ogle.pl po­rad­nik od­de­cho­wy wy­da­ny przez WHO Wspar­cie w sa­mo­dziel­nej re­ha­bi­li­ta­cji po prze­by­ciu cho­ro­by zwią­za­nej z CO­VID-19 po wy­pi­sa­niu ty­tu­łu po­ka­że się Wam plik w for­ma­cie pdf do sa­mo­dziel­ne­go wy­dru­ko­wa­nia.
 • Na YouTu­be i/lub ser­wi­sie me­dycz­nym mp.pl do­stęp­ne są fil­my in­struk­ta­żo­we z ćwi­cze­nia­mi od­de­cho­wy­mi.

Na­praw­dę, po­le­cam Wam re­ha­bi­li­ta­cję od­de­cho­wą w trak­cie cho­ro­by i w cza­sie re­kon­wa­le­scen­cji po cho­ro­bie!

Na­to­miast je­śli w nocy, le­żąc w łóż­ku cię­żej Wam się od­dy­cha lub ma­cie uczu­cie „nie­peł­ne­go” na­bie­ra­nia po­wie­trza, mo­że­cie spró­bo­wać spa­nia na brzu­chu.

Do­mo­we le­cze­nie CO­VID-19 w cią­ży

Nie­ste­ty za­ka­że­nie ko­ro­na­wi­ru­sem nie omi­ja ko­biet w cią­ży. Cho­ro­bę o lek­kim prze­bie­gu mo­że­my jak naj­bar­dziej le­czyć w domu. Jed­nak z uwa­gi na ten szcze­gól­ny stan re­ko­men­du­ję skon­sul­to­wa­nie się z le­ka­rzem, któ­ry po ze­bra­niu wy­wia­du za­le­ci kon­kret­ną te­ra­pię i daw­ki le­ków.

To nie jest tak, że w cią­ży mo­że­my się le­czyć tyl­ko mio­dem i sy­ro­pem z ce­bu­li. Przy­szłe mamy mogą oczy­wi­ście sto­so­wać pa­ra­ce­ta­mol prze­ciw­go­rącz­ko­wo. Do­zwo­lo­ne są nie­któ­re leki miej­sco­wo dzia­ła­ją­ce na gar­dło, leki wziew­ne, mu­ko­li­ty­ki i wie­le an­ty­bio­ty­ków. Jed­nak o włą­cze­niu pre­pa­ra­tów in­nych niż na­tu­ral­ne po­wi­nien de­cy­do­wać le­karz.

Na ko­niec tro­chę skom­pli­ko­wa­nej biu­ro­kra­cji…

Wy­maz, kwa­ran­tan­na, izo­la­cja

Te­sty PCR zle­ca­ją le­ka­rze POZ, czy­li Wasi le­ka­rze ro­dzin­ni w przy­chod­ni, w któ­rej ma­cie zło­żo­ną de­kla­ra­cję, le­ka­rze z Noc­nej i Świą­tecz­nej Po­mo­cy Le­kar­skiej, pra­cu­ją­cy w Ho­spi­cjach i w ZO­Lach, le­ka­rze z pry­wat­nych pla­có­wek me­dycz­nych. Po wy­peł­nia­niu an­kie­ty na pa­cjent.gov.pl moż­na rów­nież uzy­skać skie­ro­wa­nie na test bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem.

 • W wie­lu pla­ców­kach me­dycz­nych i nie­któ­rych ap­te­kach do­stęp­ne są te­sty an­ty­ge­no­we – wy­maz tak samo, jak w przy­pad­ku te­sty PCR po­bie­ra się z nosa. Do wcze­snej dia­gno­sty­ki lep­sze są te­sty PCR, test an­ty­ge­no­wy jest wia­ry­god­ny jak ob­ja­wy trwa­ją kil­ka dni.
 • Do punk­tu wy­ma­zo­we­go na­le­ży udać się wła­snym trans­por­tem (uni­kać trans­por­tu zbio­ro­we­go!), z za­cho­wa­niem dy­stan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go.

Li­stę ad­re­sów i te­le­fo­nów do punk­tów wy­ma­zo­wych moż­na zna­leźć na pa­cjent.gov.pl, po zle­ce­niu te­stu przy­cho­dzi rów­nież SMS z ad­re­sem naj­bliż­sze­go punk­tu wy­ma­zo­we­go.

 • Je­śli po­sia­da­cie IKP czy­li In­ter­ne­to­we Kon­to Pa­cjen­ta na plat­for­mie pa­cjent.gov.pl mo­że­cie sami spraw­dzić wy­nik te­stu.
 • Czas ocze­ki­wa­nia na wy­nik jest róż­ny jed­nak obec­nie trwa to oko­ło 1-2 dni.

W mo­men­cie zle­ce­nia przez le­ka­rza te­stu, zo­sta­je na­ło­żo­na kwa­ran­tan­na. Trwa ona do mo­men­tu otrzy­ma­nia wy­ni­ku te­stu.

 • Je­śli wy­nik CO­VID bę­dzie do­dat­ni, to kwa­ran­tan­na zmie­ni się w izo­la­cję.
 • Je­śli wy­nik CO­VID bę­dzie ujem­ny, to kwa­ran­tan­na wy­ga­śnie au­to­ma­tycz­nie w dniu po­ja­wie­nia się ujem­ne­go wy­ni­ku w sys­te­mie.

Kwa­ran­tan­na i izo­la­cja są rów­no­waż­ne ze zwol­nie­niem le­kar­skim. Dane cho­re­go po zle­ce­niu te­stu są za­re­je­stro­wa­ne w sys­te­mie In­for­ma­tycz­nym Cen­trum e-Zdro­wia tzw. sys­tem EWP. Rów­nież po wy­ma­zie wy­ko­na­nym pry­wat­nie dane pa­cjen­ta tra­fia­ją do tego sy­te­mu. Do­stęp do nie­go ma m.in. ZUS i po­li­cja. ZUS au­to­ma­tycz­nie udo­stęp­nia pra­co­daw­cy dane o kwa­ran­tan­nie/izo­la­cji pra­cow­ni­ka. Je­śli zda­rzy się że in­for­ma­cja nie po­ja­wi się w sys­te­mie pra­cow­nik musi zło­żyć pra­co­daw­cy oświad­cze­nie pi­sem­ne, że od­by­wał izo­la­cję/kwa­ran­tan­nę (moż­na wy­słać ma­ilem).

 • Izo­la­cja lub kwa­ran­tan­na jest za­wie­szo­na na czas uda­nia się na wy­maz lub na wi­zy­tę u le­ka­rza. Nie po­trze­ba zgo­dy sa­ne­pi­du/po­li­cji na wyj­ście.

Ile trwa kwa­ran­tan­na?

We­dług da­nych na dzień 18.02.2022 roku dłu­gość kwa­ran­tan­ny i izo­la­cji wy­glą­da na­stę­pu­ją­co:

Kwa­ran­tan­na trwa:

 • 5 dni – je­śli udzie­lasz świad­czeń cho­rym na CO­VID-19 (np. je­steś le­ka­rzem, pie­lę­gniar­ką), je­steś żoł­nie­rzem lub funk­cjo­na­riu­szem Po­li­cji, Stra­ży Gra­nicz­nej, Pań­stwo­wej Stra­ży Po­żar­nej lub Służ­by Ochro­ny Pań­stwa,
 • 7 dni – po wy­sta­wie­niu skie­ro­wa­nia na test,
 • okres izo­la­cji do­mow­ni­ka – kie­dy miesz­kasz z oso­bą, któ­ra jest w izo­la­cji.
 • 7 dni – je­śli wra­casz z za­gra­ni­cy.
 • zli­kwi­do­wa­na zo­sta­je tzw. „kwa­ran­tan­na z kon­tak­tu”,

Je­śli miesz­kasz z oso­bą za­ka­żo­ną (izo­lo­wa­ną) – Two­ja kwa­ran­tan­na trwa tyle cza­su, ile izo­la­cja tej oso­by.

Kogo kwa­ran­tan­na nie obej­mu­je?

Obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­nie nie pod­le­ga­ją:

 • oso­by, któ­re miesz­ka­ją z oso­bą na kwa­ran­tan­nie,
 • oso­by w peł­ni za­szcze­pio­ne prze­ciw­ko CO­VID-19,
 • ozdro­wień­cy, czy­li oso­by, któ­re cho­ro­wa­ły na CO­VID-19, nie póź­niej niż 6 mie­się­cy od dnia uzy­ska­nia po­zy­tyw­ne­go wy­ni­ku te­stu dia­gno­stycz­ne­go w kie­run­ku SARS-CoV-2.

Uwa­ga! Kwa­ran­tan­na może do­ty­czyć osób za­szcze­pio­nych i ozdro­wień­ców, je­śli np:

 • wra­casz z wy­jaz­du spo­za stre­fy Schen­gen i nie przed­sta­wisz ne­ga­tyw­ne­go wy­ni­ku te­stu przy kon­tro­li gra­nicz­nej;
 • miesz­kasz z oso­bą, któ­ra ma ko­ro­na­wi­ru­sa.

Je­śli masz do­dat­ni wy­nik te­stu, kwa­ran­tan­na prze­kształ­ca się w izo­la­cję.

Izo­la­cja do­mo­wa trwa 7 dni. Przy czym le­karz POZ może pod­jąć de­cy­zję o ko­niecz­no­ści jej prze­dłu­że­nia, je­że­li twój stan zdro­wia bę­dzie tego wy­ma­gał.

Uwa­ga! Je­śli w cza­sie izo­la­cji po­czu­jesz się go­rzej, po­wi­nie­neś skon­tak­to­wać się z le­ka­rzem.

Je­śli wy­ko­nu­jesz za­wód me­dycz­ny, je­steś żoł­nie­rzem lub funk­cjo­na­riu­szem od 2 lu­te­go Two­ja izo­la­cja bę­dzie trwać:

 • 7 dni (od dnia uzy­ska­nia pierw­sze­go do­dat­nie­go wy­ni­ku te­stu w kie­run­ku SARS-CoV-2),
 • lub 5 dni (je­że­li wy­nik te­stu wy­ko­na­ny nie wcze­śniej niż w pią­tej do­bie jest ne­ga­tyw­ny).

Ak­tu­al­ne ter­mi­ny i wa­run­ki prze­pro­wa­dze­nia kwa­ran­tan­ny i izo­la­cji mo­żesz spraw­dzić na stro­nie: Ko­ro­na­wi­rus | Pa­cjent

Co z ro­dzi­ną lub oso­ba­mi, z któ­ry­mi miesz­kasz?

Obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­nie nie pod­le­ga­ją oso­by miesz­ka­ją­ce wspól­nie z oso­bą prze­by­wa­ją­cą na kwa­ran­tan­nie. Naj­pro­ściej wy­tłu­ma­czyć to na przy­kła­dzie oso­by po­wra­ca­ją­cej zza gra­ni­cy. Ta oso­ba prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie, a współ­do­mow­ni­cy w tym cza­sie nie po­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi kwa­ran­tan­ny.

In­for­ma­cje o kwa­ran­tan­nie lub izo­la­cji na bie­żą­co moż­na spraw­dzić w In­ter­ne­to­wym Kon­cie Pa­cjen­ta.

Kon­takt z sa­ne­pi­dem z uwa­gi na bar­dzo dużą licz­bę cho­rych osób jest trud­ny, cza­sem dzwo­niąc pół dnia i tak nie uda się do­dzwo­nić. Jed­nak od mo­men­tu za­re­je­stro­wa­nia Wa­szych da­nych po po­bra­niu te­stu, otrzy­mu­je­cie smsy lub od­dzwo­ni do Was au­to­ma­tycz­na se­kre­tar­ka z sa­ne­pi­du in­for­mu­ją­ca o na­ło­że­niu kwa­ran­tan­ny.

Człon­ko­wie ro­dzi­ny mogą sami na sie­bie na­ło­żyć kwa­ran­tan­nę przez wy­peł­nie­nie for­mu­la­rza na stro­nie in­ter­ne­to­wej Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go gis.gov.pl. Wa­run­kiem jest po­sia­da­nie pro­fi­lu za­ufa­ne­go!

Kie­dy i jak z CO­VID-19 do le­ka­rza?

Wi­zy­ty oso­bi­ste w przy­chod­ni pa­cjen­tów z do­dat­nim wy­ni­kiem CO­VID-19 od­by­wa­ją się obec­nie w izo­lat­kach. Naj­le­piej zgło­sić ob­ja­wy in­fek­cji w cza­sie za­pi­su na wi­zy­tę. Umoż­li­wi to od­izo­lo­wa­nie zdro­wych pa­cjen­tów cze­ka­ją­cych na róż­ne wi­zy­ty kon­tro­l­ne od tych z in­fek­cja.

Naj­czę­ściej le­karz naj­pierw prze­pro­wa­dza roz­mo­wę te­le­fo­nicz­ną z pa­cjen­tem, po­tem kwa­li­fi­ku­je pa­cjen­ta do ba­da­nia. Wszyst­ko to słu­ży temu, by zmi­ni­ma­li­zo­wać czas wi­zy­ty oso­bi­stej i ogra­ni­czyć go do zba­da­nia pa­cjen­ta – osłu­cha­nia, zmie­rze­nia sa­tu­ra­cji, ci­śnie­nia itp.

Wie­le osób ma za­strze­że­nia do ta­kie­go funk­cjo­no­wa­nia opie­ki zdro­wot­nej, ale uwierz­cie mi, na­wet naj­do­sko­nal­sze środ­ki ochron­ne nie za­pew­nią cał­ko­wi­tej ochro­ny, a wia­do­mo, że tych naj­lep­szych i tak w przy­chod­niach po pro­stu nie ma

Do­dat­ko­wo pa­cjen­ci za­pi­sa­ni do po­rad­ni spe­cja­li­stycz­nych np. do mo­jej po­rad­ni kar­dio­lo­gicz­nej przy­cho­dzą nor­mal­nie na wi­zy­ty, cze­ka­ją w po­cze­kal­niach i po pro­stu czę­sto nie ma moż­li­wo­ści, by ich od­izo­lo­wać od cho­rych in­fek­cyj­nych.

Prze­czy­taj wię­cej o CO­VID-19:

Źró­dła:

 • www.gov.pl/web/ko­ro­na­wi­rus/;
 • Pod­ręcz­nik cho­rób we­wnętrz­nych, In­ter­na Szcze­kli­ka 2021, Me­dy­cy­na Prak­tycz­na;
 • https://www.gov.pl/web/ko­ro­na­wi­rus/zmia­ny-za­sad-kwa­ran­tan­ny-i-izo­la­cji, do­stęp na dzień 18.02.2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2022
COVID-19domowe leczeniekoronawiruspandemia

23 lutego 2021

10 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.