Loading...

8 marca 2022

4 min.

Z okazji Dnia Kobiet zatroszcz się o swoje zdrowie. Lista badań profilaktycznych

Przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki prze­wod­nik po pro­fi­lak­tycz­nych ba­da­niach dla ko­biet po­dzie­lo­ny we­dług wie­ku.

Redakcja

Redakcja

Te­go­rocz­ny Dzień Ko­biet mie­li­śmy ob­cho­dzić na por­ta­lu zu­peł­nie in­a­czej. Jed­nak ostat­ni ty­dzień zmie­nił wie­le prio­ry­te­tów i zna­czą­co wpły­nął na na­szą rze­czy­wi­stość. Obec­nie duża część z nas kon­cen­tru­je się na udzie­la­niu wspar­cia i po­mo­cy ro­dzi­nom z Ukra­iny. Ta mo­bi­li­za­cja jest nie­zwy­kle po­ru­sza­ją­ca, jed­nak kosz­tu­je też wie­le wy­sił­ku i po­świę­ceń. Dla­te­go dziś chcie­li­by­śmy, byś się na chwi­lę za­trzy­ma­ła i po­my­śla­ła rów­nież o wła­snym zdro­wiu.

Po­niż­szy prze­wod­nik ma przy­po­mnieć i po­móc Ci w roz­pla­no­wa­niu ba­dań, tak by jesz­cze sku­tecz­niej dbać o wła­sne zdro­wie. War­to byś do te­ma­ty­ki dba­nia o sie­bie po­de­szła kom­plek­so­wo – na płasz­czyź­nie zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go. Za­tem za­cznij­my od py­ta­nia: kie­dy ostat­ni raz ro­bi­łaś m.in. cy­to­lo­gię i USG pier­si?

Dla­cze­go pro­fi­lak­ty­ka jest tak waż­na?

Każ­da z nas po­win­na wie­dzieć, że pod­sta­wę pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­nej sta­no­wią re­gu­lar­ne ba­da­nia, któ­re w istot­nym spo­sób przy­czy­nia­ją się do wcze­sne­go wy­kry­wa­nia cho­rób i sku­tecz­ne­go ich le­cze­nia.

Pa­mię­taj, że sama czę­stość wy­ko­ny­wa­nia pod­sta­wo­wych te­stów la­bo­ra­to­ryj­nych, ba­dań ob­ra­zo­wych, czy wi­zyt u spe­cja­li­stów za­le­ży od kil­ku czyn­ni­ków ta­kich jak: Twój wiek, ogól­ny stan zdro­wia, ob­cią­że­nie dzie­dzicz­ne czy styl ży­cia – na­ra­że­nie na stres, sto­so­wa­ne używ­ki, ak­tyw­ność fi­zycz­na. Na­to­miast, je­śli cho­ru­jesz na
cho­ro­by prze­wle­kłe, to war­to byś ra­zem ze swo­im le­ka­rzem za­dba­ła o in­dy­wi­du­al­ne do­sto­so­wa­nie swo­je­go ter­mi­na­rza ba­dań i sa­mo­kon­tro­lę.

Po­ni­żej po­znasz li­stę pod­sta­wo­wych (ale nie­je­dy­nych) ba­dań, któ­re w za­leż­no­ści od wspo­mnia­nych czyn­ni­ków, war­to wy­ko­ny­wać raz na rok lub dwa/trzy lata.

Ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne dla ko­biet 18-30 lat

 • Ba­da­nie gi­ne­ko­lo­gicz­ne i cy­to­lo­gia
 • USG na­rzą­du rod­ne­go
 • Sa­mo­ba­da­nie pier­si i USG pier­si
 • Ba­da­nie w kie­run­ku cho­rób prze­no­szo­nych dro­ga płcio­wa (HIV, HCV, chla­my­dii, rze­żącz­ki, kiły)
 • Kon­tro­la der­ma­to­lo­gicz­na zna­mion
 • Kon­tro­la sto­ma­to­lo­gicz­na

Ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne dla ko­biet 30-40 lat

 • Cy­to­lo­gia z HPV
 • USG na­rzą­du rod­ne­go
 • Sa­mo­ba­da­nie pier­si i USG
 • Ba­da­nia in­ter­ni­stycz­ne – kon­tro­la ak­tu­al­ne­go sta­nu zdro­wia
 • Ogól­ne ba­da­nia in­ter­ni­stycz­ne
 • Kon­tro­la der­ma­to­lo­gicz­na zna­mion
 • Kon­tro­la sto­ma­to­lo­gicz­na

Ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne dla ko­biet 40-50 lat

 • Cy­to­lo­gia z HPV
 • USG na­rzą­du rod­ne­go
 • Sa­mo­ba­da­nie, USG pier­si, mam­mo­gra­fia
 • Ba­da­nia ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi i tęt­na
 • Ogól­ne ba­da­nia le­kar­skie: tzn. ci­śnie­nie krwi, mor­fo­lo­gia, li­pi­do­gram, oce­na funk­cji wą­tro­by, TSH – oce­na tar­czy­cy
 • Kon­sul­ta­cja oku­li­stycz­na
 • Kon­tro­la der­ma­to­lo­gicz­na zna­mion
 • Kon­tro­la sto­ma­to­lo­gicz­na

Ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne dla ko­biet 50+

 • Cy­to­lo­gia z HPV
 • USG na­rzą­du rod­ne­go
 • Sa­mo­ba­da­nie, USG pier­si, mam­mo­gra­fia
 • Pod­sta­wo­we ba­da­nia in­ter­ni­stycz­ne
 • Krew uta­jo­na w kale, ko­lo­no­sko­pia
 • EKG
 • Co­rocz­ne ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne: mor­fo­lo­gia, li­pi­do­gram, glu­ko­za, ba­da­nie ogól­ne mo­czu, kre­aty­ni­na
 • Kon­tro­la sto­ma­to­lo­gicz­na
 • Kon­tro­la der­ma­to­lo­gicz­na zna­mion

Niech wie­dza bę­dzie Two­im ta­li­zma­nem zdro­wia

Dba­nie o wła­sne zdro­wie, to nie tyl­ko re­ago­wa­nie na sy­gna­ły, ja­kie wy­sy­ła nasz or­ga­nizm. Oczy­wi­ście bar­dzo waż­ne jest zgła­sza­nie się do ga­bi­ne­tu gi­ne­ko­lo­ga, en­do­kry­no­lo­ga, oku­li­sty, czy kar­dio­lo­ga, je­śli tyl­ko za­uwa­żysz nie­po­ko­ją­ce ob­ja­wy. Pa­mię­taj jed­nak, że w pro­fi­lak­ty­ce rów­no­le­gle waż­ne są dwa kie­run­ki – pro­fi­lak­ty­ka pier­wot­na, czy­li wszyst­kie dzia­ła­nia za­po­bie­ga­ją­ce wy­stę­po­wa­niu róż­nych cho­rób, oraz pro­fi­lak­ty­ka wtór­na, któ­ra sku­pia się na wy­kry­wa­niu ich na bar­dzo wcze­snym eta­pie i nie­do­pusz­cze­niu do ich roz­wo­ju.

Dbaj więc o wła­ści­wie zbi­lan­so­wa­ną die­tę, o wy­si­łek fi­zycz­ny, ba­lans mię­dzy pra­cą a ży­ciem pry­wat­nym, o zdro­wy sen i od­po­czy­nek. Jed­no­cze­śnie wy­ko­nuj re­gu­lar­ny prze­gląd zdro­wia, za­pla­nuj i wpisz w ka­len­darz cy­to­lo­gię, ba­da­nia krwi i mo­czu, USG pier­si lub mam­mo­gra­fię. Nie wstydź się też dbać o wła­sne zdro­wie psy­chicz­ne.

Je­śli szu­kasz in­spi­ru­ją­cych ma­te­ria­łów, któ­re uła­twią Ci pla­no­wa­nie i or­ga­ni­za­cję ka­len­da­rza ba­dań, to znaj­dziesz je w ma­te­ria­łach do po­bra­nia oraz w na­szych se­gre­ga­to­rach me­dycz­nych:

Majt­ki za­miast tu­li­pa­nów

Wczo­raj Mar­ty­na Kacz­ma­rek na swo­im ka­na­le na In­sta­gra­mie @mar­ty­na­kacz­ma­rek za­ini­cjo­wa­ła ak­cję „Majt­ki za­miast tu­li­pa­nów”. Te­go­rocz­ny Dzień Ko­biet jest rze­czy­wi­ście szcze­gól­ny, dla­te­go dba­jąc o swo­je zdro­wie, mo­że­my rów­nież so­li­dar­nie wspie­rać inne ko­bie­ty.

Do na­sze­go kra­ju w po­szu­ki­wa­niu schro­nie­nia i bez­pie­czeń­stwa przy­by­ło ty­sią­ce ko­biet z Ukra­iny, bie­li­zna jest ak­tu­al­nie jed­ną z naj­więk­szych ich po­trzeb.

Nową bie­li­znę mo­że­cie wy­sy­łać na ad­res na­sze­go ma­ga­zy­nu:

Ro­ger Pu­bli­shing,
ul. Wał Mie­dze­szyń­ski 208 A, HALA C,
04-866 War­sza­wa,
tel. 604 766 664

a my prze­ka­że­my ją da­lej dla po­trze­bu­ją­cych ko­biet.

Za­chę­ca­my też do re­gu­lar­ne­go od­wie­dza­nia na­sze­go dzia­łu Trud­ne Py­ta­nia (i za­da­wa­nia py­tań), w któ­rym po­ja­wia­ją się od­po­wie­dzi na Wa­sze wąt­pli­wo­ści z za­kre­su zdro­wia.

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2022
badania profilaktyczne

8 marca 2022

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa