Loading...

10 marca 2022

3 min.

Badania w ciąży – dokładny kalendarz badań tydzień po tygodniu

Sys­te­ma­tycz­ne ba­da­nia po­zwa­la­ją mo­ni­to­ro­wać prze­bieg cią­ży, ale czy wiesz kie­dy i ja­kie do­kład­nie ba­da­nia na­le­ży wy­ko­nać? Sko­rzy­staj z przy­go­to­wa­nych przez nas in­for­ma­cji i sprawdź ka­len­darz ba­dań kon­tro­l­nych w cią­ży.

Redakcja

Redakcja

Chy­ba żad­na zdro­wa ko­bie­ta nie bywa tak czę­sto u le­ka­rza jak w okre­sie cią­ży. Licz­ne USG, ba­da­nia ogól­ne mo­czu, po­mia­ry ci­śnie­nia, mor­fo­lo­gia krwi (w cią­gu tych 9 mie­się­cy trze­ba ją wy­ko­nać aż 6 razy!) – moż­na się po­gu­bić praw­da?

Aby uła­twić Wam od­na­le­zie­nie się w no­wej sy­tu­acji i w gąsz­czu in­for­ma­cji, przy­go­to­wa­ły­śmy ka­len­darz obo­wiąz­ko­wych ba­dań w cią­ży – rów­nież do po­bra­nia w PDF (przy nie­któ­rych ba­da­niach znaj­dzie­cie lin­ki do na­szych ar­ty­ku­łów po­sze­rza­ją­ce wie­dzę).

Obo­wiąz­ko­we ba­da­nia w cią­ży

Ba­da­nia po­dzie­li­ły­śmy zgod­nie z ty­go­dnia­mi cią­ży. Po­le­ca­my rów­nież nasz se­gre­ga­tor cią­żo­wy, któ­ry nie tyl­ko sta­no­wi kom­pen­dium wie­dzy dla przy­szłej mamy, ale rów­nież po­zwo­li upo­rząd­ko­wać wszyst­kie waż­ne do­ku­men­ty.

Prze­czy­taj jak przy­go­to­wać się do ba­dań w cią­ży.

Do 10 ty­go­dnia cią­ży

 • ba­da­nie ogól­ne i gi­ne­ko­lo­gicz­ne,
 • po­miar ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi,
 • po­miar masy cia­ła,
 • ba­da­nie pier­si,
 • ozna­cze­nie gru­py krwi,
 • prze­ciw­cia­ła od­por­no­ścio­we,
 • mor­fo­lo­gia krwi,
 • ba­da­nie ogól­ne mo­czu,
 • glu­ko­za na czczo i gdy czyn­ni­ki ry­zy­ka to test ob­cią­że­nia glu­ko­zą do­ust­ny,
 • ba­da­nie WR,
 • ba­da­nie prze­ciw­ciał anty-HIV,
 • prze­ciw­cia­ła anty-HCV,
 • prze­ciw­cia­ła tok­so­pla­zmo­za,
 • prze­ciw­cia­ła ró­życz­ka,
 • ba­da­nie cy­to­lo­gicz­ne,
 • TSH,
 • za­le­ce­nie kon­tro­li sto­ma­to­lo­gicz­nej.

11-14 ty­dzień cią­ży

15-20 ty­dzień cią­ży

 • ba­da­nie ogól­ne,
 • po­miar ci­śnie­nia,
 • po­miar masy cia­ła,
 • mor­fo­lo­gia krwi,
 • ba­da­nie ogól­ne mo­czu.

18-22 ty­dzień cią­ży

21-26 ty­dzień cią­ży

 • ba­da­nie ogól­ne,
 • oce­na czyn­no­ści ser­ca pło­du,
 • po­miar ci­śnie­nia,
 • po­miar masy cia­ła,
 • po­ziom glu­ko­zy po ob­cią­że­niu do­ust­nym (24-28 tyg.),
 • mor­fo­lo­gia krwi,
 • ba­da­nie ogól­ne mo­czu,
 • prze­ciw­cia­ła anty-D u ko­biet Rh (-) ujem­nych,
 • prze­ciw­cia­ła to­xo­pla­zmo­za.

27-32 ty­dzień cią­ży

 • ba­da­nie ogól­ne,
 • oce­na czyn­no­ści ser­ca pło­du,
 • po­miar ci­śnie­nia,
 • po­miar masy cia­ła,
 • mor­fo­lo­gia krwi,
 • ba­da­nie ogól­ne mo­czu,
 • prze­ciw­cia­ła an­tyD u ko­biet Rh (-) mi­nus,
 • ba­da­nie USG (ba­da­nie USG III try­me­stru),
 • im­mu­no­glo­bu­li­na anty-D, gdy ist­nie­ją wska­za­nia (28-30 tyg.).

33-37 ty­dzień cią­ży

 • ba­da­nie ogól­ne,
 • ba­da­nie po­łoż­ni­cze,
 • oce­na czyn­no­ści ser­ca pło­du,
 • oce­na ru­chów pło­du,
 • ba­da­nie pier­si,
 • oce­na ry­zy­ka de­pre­sji,
 • po­miar ci­śnie­nia,
 • po­miar masy cia­ła,
 • mor­fo­lo­gia krwi,
 • ba­da­nie ogól­ne mo­czu,
 • ba­da­nie an­ty­ge­nu HBs,
 • ba­da­nie prze­ciw­ciał anty-HIV,
 • GBS po­chwa i od­byt (35-37 tyg.), czy­li po­siew w kie­run­ku pa­cior­kow­ców B-he­mo­li­zu­ją­cych,
 • w gru­pach ry­zy­ka ba­da­nia WR i prze­ciw­ciał anty-HCV.

38-39 ty­dzień cią­ży

 • ba­da­nie ogól­ne,
 • ba­da­nie po­łoż­ni­cze,
 • oce­na czyn­no­ści ser­ca pło­du,
 • oce­na ru­chów pło­du,
 • po­miar ci­śnie­nia,
 • po­miar masy cia­ła,
 • mor­fo­lo­gia krwi,
 • ba­da­nie ogól­ne mo­czu.

Po 40 ty­go­dniu cią­ży

 • ba­da­nie ogól­ne,
 • ba­da­nie po­łoż­ni­cze,
 • oce­na ru­chów pło­du,
 • po­miar ci­śnie­nia,
 • po­miar masy cia­ła,
 • KTG,
 • USG.

Za­le­ca­ne USG pier­si w I lub II try­me­strze zwłasz­cza po 35. roku ży­cia.

Za­le­ca­ne w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach:

 • oce­na DNA pło­do­we­go w krwi mat­ki (NIPT) po 10 ty­go­dniu cią­ży,
 • ba­da­nia in­wa­zyj­ne (am­nio­punk­cja, biop­sja kom­sów­ki, kor­do­cen­te­za).
Prze­czy­taj wię­cej o:
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2022
badania w ciąży

10 marca 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa